Європейський університет м.Рівне вул.Київська 64-б
0362-62-04-75
postmaster@rivne.e-u.in.ua


       
Про нас

Концептуальна основа створення і діяльності кафедри визначається необхідністю розвитку наукового та освітнього напрямів, орієнтованих на підготовку висококваліфікованих фахівців професійного спрямування з менеджменту організацій та зовнішньоекономічної діяльності в різних сферах бізнесу.

 

 

Основні завдання кафедри:

 • Організація та здійснення навчального процесу з підготовки бакалаврів, та спеціалістів за спеціальністю “Менеджмент організацій”, “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”, а також студентів інших спеціальностей, що випускає університет згідно з вимогами Болонського процесу за європейськими стандартами
 • Здійснення науково-виховної та творчої роботи серед студентів університету
 • Організація методичної підготовки та підвищення кваліфікації викладацького складу кафедри

 

Концепція діяльності кафедри передбачає вирішення наступних головних завдань:

 • Підготовка висококваліфікованих менеджерів, здатних ефективно використовувати та впроваджувати сучасні технології управління в діяльність організацій з метою забезпечення їх конкурентоздатності;
 • Постійне підвищення якості та ступеня задоволеності в освітніх послугах;
 • Удосконалення системи і методів викладання управлінських дисциплін;
 • Забезпечення єдності освітніх та наукових процесів в галузі менеджменту організацій та їх зовнішньоекономічної діяльності;
 • Підготовка фахівців, які відрізняються високою професійною компетентністю, корпоративним духом та загальною культурою;
 • Залучення студентів до науково-дослідної роботи.

 

Навчальна робота:

 

Кафедра готує фахівців широкого профілю з менеджменту організацій та менеджменту ЗЕД.  Її випускники можуть вирішувати проблеми, що виникають у виробничій, інноваційній, фінансовій, маркетингово-збутовій діяльності сучасних підприємств, в організаціях різних сфер діяльності. Ґрунтовна підготовка випускників дає їм змогу працювати на промислових підприємствах, в організаціях сфери послуг, установах державного управління, фінансової, та інвестиційної систем.

Процес реформування економічних відносин потребує творчого розвитку методологічної бази організації високоефективного господарювання на сучасному етапі науково-технічного прогресу, всебічного організаційно-економічного і соціально-правового обґрунтування практичних заходів із урахуванням конкретних умов галузей, підприємств та різних форм власності. Широке коло цих проблем і визначає мету та конкретні завдання підготовки бакалаврів із менеджменту. Бакалавр з менеджменту – це фахівець, який має базові знання з загально гуманітарних, природничо-наукових, загальноекономічних та професійно-орієнтованих дисциплін, володіє базовими практичними навичкам в обсязі, необхідному для успішного вирішення оперативних практичних завдань.

Крім фундаментальних та загальнотеоретичних знань в обсязі, необхідному для вирішення завдань управління, знань із дисциплін економічного циклу, менеджер мусить мати спеціальні знання з проблем психології та етики ділового спілкування, основ менеджменту, управління персоналом, дослідження ринків, прогнозування, товарної політики, рекламної та зовнішньоекономічної діяльності, грошового обігу, кредиту, бухгалтерського обліку, соціальної відповідальності за ринкову діяльність підприємства. Спеціаліст-менеджер повинен уміти:

 • проводити чітко вироблену, стратегічну та тактичну політику підприємства;
 • організувати та планувати, здійснювати поточний контроль і координацію діяльності;
 • приймати обґрунтовані рішення при управлінні підприємством виробничої і невиробничої сфери;
 • делегувати повноваження, здійснювати керівництво колективом для досягнення поставлених цілей на рівні сучасних вимог тощо.

Спеціаліст з менеджменту може займати посади адміністратора будь-якого рівня, керівника організації загалом або її підрозділів (заводу, відділу, цеху, дільниці, департаменту), організатора конкретного виду робіт.

 

Наші спеціальності

Кафедра готує фахівців із спеціальностей :

 

«Менеджмент організації»
«Менеджмент організації охорони здоров'я»

 

Ми використовуємо новітні технології в навчанні!
 
 
Наші викладачі

На кафедрі працюють досвідчені науково-педагогічні працівники.

Ми працюємо для Вас!
 
 
 
  Copyrights © Л-Ч МА. All Rights Reserved. Головна   |   Абітурієнту   |   Студенту   |   Новини   |   ВУЗ   |   Кафедри   |   Контакти